Erreger

A. galli

  • Weibliche Exemplare 6 – 12 cm lang, männliche 5 – 8 cm lang
  • Bis zu 2 mm dick
  • Differenzierung anhand des Aussehens des Hinterendes, v. a. der Männchen

A = A. columbae

B = A. compar

C = A. dissimilis

D = A. galli